<rp id="zyij6"></rp>
 • <cite id="zyij6"></cite>
  <rt id="zyij6"></rt>

 • <tt id="zyij6"><noscript id="zyij6"></noscript></tt>
 • <tt id="zyij6"><noscript id="zyij6"></noscript></tt>

  Haberler ve ?ne ??kanlar

  üst Düzey Veri Merkezi Güvenli?i

  SDDC ve hibrit bulutun güvenlik avantajlar?na yak?ndan bak?n.

  Güvenlik Belgesini ?ndir 

  Hiper Bütünle?ik Altyap?da Liderli?imizi Sürdürüyoruz

  %41'i a?k?n pay?yla pazar lideri ve vSAN destekli HCI'yi her hafta 100'den fazla yeni mü?terinin neden tercih etti?ini ??renin.

  Neden VMware HCI? 

  Kullan??l? Bir Hibrit Bulut Otomasyon Platformu

  vRealize Automation 8'in en yeni sürümüyle ?evikli?i, verimlili?i ve üretkenli?i art?r?n.

  Daha Fazla Bilgi 

  ?oklu Bulut Güvenli?inizi Art?r?n

  NSX-T 2.5'teki yeni veri merkezi güvenli?i ?zellikleriyle bunu nas?l yapaca??n?z? ??renin.

  Yeni ?zellikleri Ke?fedin 

  BT ?nceli?iniz Ne? 

  Buluta Ge?i? Sürecinizi H?zland?r?n

  VMware Cloud sayesinde, tüm uygulama portf?yünüzü tutarl? altyap? ve operasyonlarla hem hibrit hem de yerel ve genel bulutlarda nas?l y?netebilece?inizi ??renin.

  A? ?leti?imini ve Güvenli?i D?nü?türün

  Gelece?in a?lar? art?k yaz?l?m tan?ml?. VMware NSX teknolojisi üzerine kurulmu? Sanal Bulut A??, i?letmenizi bir ad?m daha ileriye ta??mak i?in ihtiyac?n?z olan güvenli ve istikrarl? temeli olu?turur.

  Dijital ?al??ma Ortam?n? Destekleyin

  ?al??anlar?n beklentileri de?i?iyor. Onlarla her yerden ve her cihazdan ileti?im kurabilir, entegre bir dijital ?al??ma ortam?ndan uygulamalara ve hizmetlere güvenli, sorunsuz ?ekilde eri?ebilirsiniz.

  BT ?nceli?iniz Ne?
  Daha Fazla Mü?teri ?yküsü 

  VMware ürünlerini Hemen ücretsiz Deneyin

  vSphere'i Deneyin

  Hibrit bulutunuz i?in lider sanalla?t?rma platformunu ke?fedin.

  Uygulamal? Laboratuvar 

  NSX Data Center'? Deneyin

  SDDC i?in a? sanalla?t?rma platformunu ke?fedin.

  Uygulamal? Laboratuvar 

  Kullan??l? Bir Hibrit Bulut Otomasyon Platformu

  vRealize Automation 8'in en yeni sürümüyle ?evikli?i, verimlili?i ve üretkenli?i art?r?n.

  Daha Fazla Bilgi 

  Workspace ONE'? Deneyin

  Zeka tabanl? dijital ?al??ma ortam? platformunu test edin.

  Uygulamal? Laboratuvar 

  ?novasyon-uygulama bo?lu?unu kapatma konusunda bulutun CEO'lara yard?mc? olabilmesinin be? nedeni

  ?a??m?z?n kral? art?k inovasyon. ?irketler, yükselen beklentiler ve y?k?c? etkiye sahip dijital rakipler kar??s?nda i?letmelerini korumak ve büyüyebilmek i?in inovasyon geli?tirmeye ihtiya? duyuyor.

  Makaleyi Okuyun
  亚洲偷偷自拍免费视频